Een asbestinventaris: wat en waarom?

Een asbestinventaris is een lijst van asbesthoudende materialen die in een pand aangetroffen worden. Er bestaan twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve inventaris. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’.

Vanaf 23 november 2022 is een dergelijk rapport verplicht bij de verkoop van een woning indien het pand dateert van voor 2001. Vanaf 2032 zal iedere gebouweigenaar met een gebouw ouder dan bouwjaar 2001 zelfs verplicht zijn om over een geldig asbestinventarisattest te beschikken, los van een eventuele verkoop.

Wat houdt een asbestinventarisattest in?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden.

Dit attest wordt daarna toegevoegd aan de woningpas. Op die manier weet de koper waar er in het gebouw asbest aanwezig is, om hier vervolgens correct mee te kunnen omgaan.

Wanneer is een jaarlijkse update verplicht?

Elke eigenaar van gebouwen waar personeel tewerkgesteld is, moet beschikken over een actuele asbestinventaris. Deze dient bovendien jaarlijks geupdate te worden. De gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waar door de vereniging van mede-eigenaars een syndicus is aangesteld, valt eveneens onder deze regelgeving.

Een uitgebreid verslag door een erkende en objectieve instantie

Enkel een gecertificeerd asbestdeskundige ‘inventarisatie’ kan een asbestinventarisatie voor een geldig asbestinventarisattest uitvoeren. Dat gebeurt via een gebouwinspectie ter plaatse. De deskundige volgt hierbij de regels van het standaard inspectieprotocol van de OVAM.

Het inspectieprotocol asbestinventarisatie beschrijft de standaardprocedure en dus hoe een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd voor het bekomen van een geldig asbestinventarisattest. Hij rapporteert de inspectiegegevens via een webtoepassing van de OVAM. Op basis hiervan levert de OVAM een geldig attest af.

Document asbestinventarisatie

Prijzen asbestinventaris

Certificaat

Normale Prijs (BTW incl.)

Prijs Energiescanner (BTW incl.)

Asbestinventaris Studio* 500 € 350 €
Asbestinventaris Appartement* 550 € 500 €
Asbestinventaris Gesloten bebouwing* 700 € 550 €
Asbestinventaris Halfopen bebouwing* 750 € 600 €
Asbestinventaris Open bebouwing <=300m²* 800 € 650 €
Asbestinventaris Bebouwing >300m²* 900 € 750 €
Asbestinventaris Bebouwing >600m²* Prijs op aanvraag Prijs op aanvraag

*Fotodossier en alle staalnames inbegrepen. Staalname mits akkoord van klant. Opleg spoedkeuring (binnen 48 uur) +100 €.

In de prijzen zijn plaatsbezoek door een erkende deskundige inbegrepen samen met fotodossier, alle staalnames en asbestinventaris uitgaande van OVAM. Staalnames zijn niet verplicht.  De eigenaar of u kan deze staalnames ook weigeren conform regelgeving OVAM.

Ter info delen wij inzake uw asbestinventaris volgende informatie mede:

“Teneinde een asbestattest af te kunnen leveren volgens de richtlijnen van OVAM opgenomen in het Ministerieel Besluit met het inspectieprotocol dienen volgende asbestverdachte materialen, indien aanwezig, verplicht bemonsterd te worden:

Pical / asbestboard, zwarte lijmlagen, elk asbestverdachte materiaal die niet door expertise/ervaring als niet-asbesthoudend kan uitgesloten worden, relatief harde en/of pasta-achtige mastiek/kit, bitumen-roofing-teer, spuitlagen/bevlokking, thermisch isolerend materiaal (leidingisolatie), pleisterwerk muur/plafond, crepi, tegellijm faiencetegels.

Indien dit onmogelijk is of er wordt expliciet door de opdrachtgever geen toestemming tot monstername gegeven , worden deze materialen als asbestverdacht in het asbestattest opgenomen.   De expliciet verbieden om deze materialen te bemonsteren wordt dan opgenomen en ondertekend in het opdrachtformulier.”

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Een asbestdeskundige voert een asbestinventarisatie uit door het raadplegen van relevante, bruikbare documenten en vooral het uitvoeren van een niet-destructieve inspectie ter plaatse.  Standaard gaat het om een niet-destructieve inventarisatie. De asbestdeskundige moet hiervoor geen zaken demonteren of afbreken om ingesloten materiaal op te sporen; hij moet wel zaken opheffen. Het kan wel zijn dat hij lokaal, kleine beschadigingen aanbrengt om een monster te kunnen nemen voor labo-analyse.

Tijdens de inspectie inventariseert de asbestdeskundige op die manier de asbestverdachte materialen, beoordeelt hun toestand en het risico dat er van uitgaat. Hij geeft advies over de asbestverdachte materialen die best weggenomen moeten worden, hoe in afwachting hiervan het risico beheerd kan worden en wat de mogelijke verwijderingsmethodiek is.

De data van de inventarisatie worden rechtstreeks ingevoerd in de asbestinventarisatiedatabank. Op die manier kan de asbestdeskundige een asbestattest aanvragen en bezorgen aan de opdrachtgever.

U kan vrijwillig  een aanvullende destructieve asbestinventarisatie laten uitvoeren om ingesloten asbest op te sporen voorafgaand aan renovatie- of afbraakwerken . Worden de werken uitgevoerd door een aannemer met werknemers dan moet die dat vanuit zijn werkgeversplicht laten opmaken.

Met de ondertekening van een opdrachtformulier geeft de opdrachtgever aan de procesgecertificeerde asbestdeskundige de opdracht om voor het betrokken inspectiegebied een asbestinventaris op te stellen om een asbestinventarisattest te bekomen. Het opdrachtformulier wordt deels ingevuld door de eigenaar en deels door de asbestdeskundige. De asbestdeskundige staat de eigenaar bij indien hij vragen heeft.

Dit opdrachtformulier regelt enkel de verplichtingen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer zoals ze zijn opgelegd het ‘Inspectieprotocol asbestinventarisatie’. Het is aan de partijen zelf om dit opdrachtenformulier aan te vullen met een bijkomende overeenkomst waarin zij alle andere onderlinge verplichtingen regelen. Door het ondertekenen van dit opdrachtformulier, gaat de opdrachtgever akkoord met de uitvoeringsmodaliteiten die in het opdrachtformulier beschreven zijn.

Bezorg de asbestdeskundige belangrijke informatie over uw eigendom, bv. bouw- en verdiepingsplannen, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest, informatie over beschermd erfgoed op uw eigendom, offertes of opleverattesten van renovatiewerken, historische foto’s, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen.

De asbestdeskundige komt ter plaatse. Hij gaat na welke materialen asbest kunnen bevatten (= asbestverdachte materialen).

Niet destructief onderzoek – destructief onderzoek

De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit. Hij zal geen elementen aan uw eigendom beschadigen of demonteren. Opheffen van loszittende materialen (bv. dakpannen) zal hij wel doen. Het normale gebruik van uw eigendom blijft gegarandeerd. Uw asbestattest vertelt iets over de asbestveiligheid van uw eigendom, bij dit normaal gebruik. Mogelijk bevat uw eigendom nog verdoken asbest dat niet werd opgenomen in uw asbestattest.

U kunt als eigenaar vrijwillig de opdracht geven om aanvullend destructief onderzoek te doen. Dit kan het geval zijn wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om (een deel van) het gebouw te renoveren. In dit geval kan het zijn dat de asbestdeskundige monsters neemt waardoor materialen worden beschadigd of gedemonteerd. Het normale gebruik van het gebouw valt daardoor niet meer te garanderen.

Als werkgever kunt u ook vragen om aanvullend onderzoek te doen in functie van de werkgeversverplichtingen, (de jaarlijkse actualisatie van) de asbestinventaris die opgelegd wordt aan werkgevers om hun werknemers te beschermen.

Niet destructief onderzoek – destructief onderzoek

De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit. Hij zal geen elementen aan uw eigendom beschadigen of demonteren. Opheffen van loszittende materialen (bv. dakpannen) zal hij wel doen. Het normale gebruik van uw eigendom blijft gegarandeerd. Uw asbestattest vertelt iets over de asbestveiligheid van uw eigendom, bij dit normaal gebruik. Mogelijk bevat uw eigendom nog verdoken asbest dat niet werd opgenomen in uw asbestattest.

U kunt als eigenaar vrijwillig de opdracht geven om aanvullend destructief onderzoek te doen. Dit kan het geval zijn wanneer u bijvoorbeeld van plan bent om (een deel van) het gebouw te renoveren. In dit geval kan het zijn dat de asbestdeskundige monsters neemt waardoor materialen worden beschadigd of gedemonteerd. Het normale gebruik van het gebouw valt daardoor niet meer te garanderen.

Als werkgever kunt u ook vragen om aanvullend onderzoek te doen in functie van de werkgeversverplichtingen, (de jaarlijkse actualisatie van) de asbestinventaris die opgelegd wordt aan werkgevers om hun werknemers te beschermen.

Onderzoeksbeperkingen

De asbestdeskundige kan tijdens zijn bezoek stoten op onderzoeksbeperkingen, zoals:

  • een onveilige situatie;
  • een slotvaste deur;
  • overwoekerende vegetatie;
  • materiaal in opslag;
  • hoogte: een asbestdeskundige dient fysiek enkel een hoogte te kunnen bereiken van 3,50 m, vanaf een vaste ondergrond.

Sommige beperkingen dienen eerst te worden opgelost vooraleer u een asbestattest kan ontvangen. Los daarom zoveel mogelijk onderzoeksbeperkingen op voorhand op. Zorg voor een veilige toegang tot alle te onderzoeken ruimtes. Open deuren, poorten, luiken, kasten (ook kleinere!). Vermijd contact met gevaarlijke dieren (hond, wespennest). Ruim opgeslagen materiaal op. Vermijd onveilige situaties zoals losliggende kabels of onder water gelopen kelders. Snoei waar relevant overwoekerende vegetatie (gevels, daken).

Foto’s

Voor de opmaak van een asbestinventaris moet de asbestdeskundige situeringsfoto’s en detailfoto’s nemen en opladen in de databank van OVAM. Het gaat om foto’s van (asbestverdachte) materialen, onderzoeksbeperkingen, overzichtsfoto’s per binnen- en buitenruimte en situationele verduidelijkingen.

De asbestdeskundige houdt rekening met de privacy van de gebruiker/bewoner, en zal zoveel mogelijk de volgende elementen vermijden op de fotoafbeelding:

  • (afbeeldingen van) personen;
  • (huis)dieren;
  • verwijzingen naar private of publieke bedrijven en organisaties;
  • persoonlijke materialen.

De foto’s worden uitsluitend gebruikt in het kader van de asbestinventarisatie.

De gebruiker/bewoner kan zoveel mogelijks persoonlijke elementen verwijderen of verbergen vooraf aan het plaatsbezoek, zolang dit geen asbestverdachte materialen betreffen en zolang dit niet kan leiden tot onderzoeksbeperkingen.

De asbestdeskundige voert gegevens in op een digitale databank van OVAM. Vervolgens vraagt hij een asbestattest aan bij OVAM. Na ontvangst, bezorgt hij het asbestattest aan u. U hoeft dus niet zelf een attest aan te vragen.

MAIL ONS

OPENINGSUREN

24u/24u – 7 dagen op 7

ONMIDDELLIJK CONTACT

OPENINGSUREN

24u/24u – 7 dagen op 7

WHATSAPP

OPENINGSUREN

24u/24u – 7 dagen op 7