Wat is een plaatsbeschrijving en wanneer heb ik het nodig ?

Een plaatsbeschrijving of een staat van bevinding is een nauwkeurige en gedetailleerde beschrijving van de staat waarin het onroerend goed zich bevindt bij het intreden van de huurder. Concreet bevat de plaatsbeschrijving per ruimte een beschrijving van de staat van de ruimte en een opsomming van de gebreken. Wat niet in een plaatsbeschrijving is opgenomen, wordt geacht in goede staat te zijn!
De opmaak van een plaatsbeschrijving is bij wet verplicht (Burgerlijk Wetboek art 1730).
Art. 1730. <W 29-12-1983, art. 4> § 1. (De partijen zijn verplicht een omstandige plaatsbeschrijving op te stellen, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening. Deze plaatsbeschrijving wordt opgesteld ofwel tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, ofwel tijdens de eerste maand van bewoning. Hij wordt gevoegd bij de geschreven huurovereenkomst in de zin van artikel 1bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2 en zal eveneens onderworpen zijn aan de registratie.) <W 2007-04-25/38, art. 100, 010; Inwerkingtreding : 18-05-2007> Bereiken de partijen geen overeenstemming, dan wijst de vrederechter, bij wie de zaak aanhangig wordt gemaakt met een verzoekschrift ingediend voor het verstrijken van de termijn van één maand of van vijftien dagen naargelang van het geval, een deskundige aan die de plaatsbeschrijving opmaakt. Het vonnis is uitvoerbaar niettegenstaande verzet en is niet vatbaar voor hoger beroep. § 2. Indien in de gehuurde plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt kan elke partij eisen dat op tegenspraak en voor gemeenschappelijke rekening een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt. Wordt geen overeenstemming bereikt, dan is de in paragraaf 1 voorgeschreven procedure van toepassing, behalve wat de termijnen betreft. § 3. De contractuele bepalingen welke in strijd zijn met de paragrafen 1 en 2 zijn nietig. § 4. Dit artikel is niet van toepassing op de pacht.
Art. 1731. <W 29-12-1983, art. 5> § 1. Indien geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd. § 2. Indien tussen verhuurder en huurder een omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, moet de huurder het goed teruggeven zoals hij het, volgens die beschrijving, ontvangen heeft, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is teniet gegaan of beschadigd.

Laat hier uw telefoonnummer achter en wij contacteren u zo spoedig mogelijk om uw vragen te beantwoorden

  Prijzen plaatsbeschrijving

  Type woning

  Intrede huur (BTW incl.)

  Uittrede huur (BTW incl.)

  Studio 150 € 100 €
  Appartement 1 slaapkamer 250 € 150 €
  Appartement 2 slaapkamers 275 € 175 €
  Appartement 3 slaapkamers 300 €  200 €
  Gesloten bebouwing 300 € 200 €
  Half open bebouwing 350 € 250 €
  Open bebouwing 400 € 300 €

  +50 € (btw. incl.) indien keuringen doorgaan in het weekend, op feestdagen en op weekdagen na 18:00 uur.

  MAIL ONS

  OPENINGSUREN

  24u/24u – 7 dagen op 7

  ONMIDDELLIJK CONTACT

  OPENINGSUREN

  24u/24u – 7 dagen op 7

  WHATSAPP

  OPENINGSUREN

  24u/24u – 7 dagen op 7